Všeobecné obchodní podmínky

platné a účinné od 20.5.2018 číslo verze: 2018.01

1. Úvodní ustanovení

1.1 Poskytovatel

1.1.1 Poskytovatelem je společnost Cognitio – scan s.r.o., IČO 071 52 469
1.1.2 Kontaktní údaje Poskytovatele: a) e-mailová adresa: info@cognitio-scan.com
1.1.3 Poskytovatel je právnickou osobou, která mj. provozuje systém Cognitio – Scan, obecně vymezený níže v čl. 1.2 Podmínek.

1.2 Systém Cognitio – scan

1.2.1 Systém Cognitio – scan je softwarovou službou umožňující na základě unikátní metody sledovat, podporovat a řídit lidi a týmy. Systém je popsán na webových stránkách Poskytovatele.
1.2.2 Poskytovatel umožňuje třetím osobám využívat systém Cognitio – scan formou vzdáleného přístupu na server Poskytovatele prostřednictvím webového rozhraní, na kterém je systém Cognitio – scan umístěn.

2. Definice pojmů

2.1.1 Aplikace – systém Cognitio – scan specifikovaný v čl. 1.2 Podmínek;
2.1.2 Cena – cena účtovaná Poskytovatelem za užívání Aplikace, přičemž jednotlivé složky, výši a způsob určení Ceny je uveden v Ceníku;
2.1.3 Ceník – ceník služeb Poskytovatele, jehož aktuální verze je zveřejněna na stránkách www.cognitio-scan.com.
2.1.4 Doba užívání Aplikace – doba, po kterou jsou Objednateli dostupné všechny sjednané funkce Aplikace, které jsou uvedeny na www.cognitio-scan.com.
2.1.5 E-mailová adresa Objednatele – e-mailová adresa, kterou zadal Objednatel během vyplňování objednávky a kterou má uvedenu v sekci Můj účet, kde ji může měnit;
2.1.6 Poskytovatel – společnost Cognitio – scan s.r.o., specifikovaná v čl. 1.1 Podmínek;
2.1.7 Objednatel – fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu o užívání systému Cognitio – scan;
2.1.8 Objednávka – návrh na uzavření Smlouvy, učiněný v elektronické podobě Objednatelem;
2.1.9 Podmínky – Všeobecné obchodní podmínky užívání systému Cognitio – scan;
2.1.10 Sekce Můj účet – administrační rozhraní zpřístupněné Objednateli, s nímž byla uzavřena Smlouva, prostřednictvím kterého se může Objednatel zejména přihlašovat k Aplikaci, provádět nastavení, ukládat změny kontaktních či fakturačních údajů a zpracovávat data;
2.1.11 Smlouva – Smlouva o užívání systému Cognitio – scan uzavřená v elektronické podobě mezi Poskytovatelem a Objednatelem;
2.1.12 Smluvní strany – společné označení pro Poskytovatele a Objednatele, kteří uzavřeli Smlouvu.
2.1.13 Zájemce o spolupráci – fyzická osoba, která vyplněním poptávkového formuláře na webových stránkách společnosti zadá kontaktní údaje.
2.1.14 Webová stránka www.cognitio-scan.compřímo tato webová stránka, dále webová stránka cognitio-scan s použitím národních domén první úrovně a subdomény této stránky.
2.1.15 Koncový uživatel – osoba, která užívá aplikaci Cognitio Scan na základě smluvního vztahu s Objednatelem.
2.1.16 Klient – osoba, které jsou služby Cognitio – Scan posykovány přímo společností Cognitio scan.

3. Licenční ujednání

3.1. Obsah licence k Aplikaci a omezení rozsahu licence

3.1.1 Poskytovatel tímto uděluje Objednateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci, a to za dále uvedených podmínek:
a) licence se sjednává jako licence nevýhradní;
b) časový rozsah licence: po dobu trvání Smlouvy, přičemž licence je podmíněna řádnou úhradou Ceny a dodržováním podmínek licence, tj. množstevního rozsahu licence a dále dodržením povinností Objednatele dle Podmínek.
c) územní rozsah licence: neomezen

3.2. Ochrana autorských práv Poskytovatele

3.2.1 Poskytovatel umístí Aplikaci ve formě její implementace na vlastní server, popř. na server do hostingového centra. Poskytovatel nebude předávat Objednateli žádné rozmnoženiny Aplikace. Objednatel nemá nárok na zdrojové kódy Aplikace.
3.2.2 Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta ve sjednané ceně.
3.2.3 Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatele udělit podlicenci, postoupit práva k Aplikaci ani ji zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3.2.4 Objednatel není oprávněn provádět dekompilace Aplikace popř. jednotlivých počítačových programů v Aplikaci obsažených, k jinému zpracování, překládání, rozmnožování nebo změně Aplikace či provádění dekompilace či disassemblace, než ke kterému je oprávněn dle ust. § 66 autorského zákona.
3.2.5 Služba i všechny její části, jako jsou texty, kód, design, uživatelské rozhraní, aplikace, webové stránky nebo informační architektura, jsou výhradním vlastnictvím Poskytovatele a nesmí být využity, zkopírovány, zneužity, přeprodány ani reprodukovány bez výslovného psaného souhlasu Poskytovatele.
3.2.6 V případě neoprávněného zásahu do autorských práv Poskytovatele časový rozsah licence končí nejpozději ke dni, kdy se Objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu Poskytovatele nezdrží ve lhůtě uvedené ve výzvě, jinak neprodleně, neoprávněného zasahování do těchto práv.
3.2.7 Objednatel není oprávněn manipulovat a aplikací žádným jiným způsobem než to umožňuje uživatelské rozhraní aplikace.

3.3. Ostatní autorská díla

3.3.1 Tyto podmínky se vztahují i na další autorská díla poskytnutá k užívání Objednateli nebo zhotovená na základě Smlouvy (uživatelská dokumentace, zpracování nebo úpravy Aplikace, zhotovení jiného softwaru).

4. Doba trvání Smlouvy, Cena a platební podmínky

4.1. Doba užívání Aplikace a doba trvání Smlouvy

4.1.1 Doba užívání Aplikace je doba, po kterou je Aplikace za podmínky řádné úhrady Ceny zpřístupněna Objednateli v plném rozsahu.

4.2. Cena

4.2.1 Cena za užívání Aplikace včetně poskytování servisní podpory je v aktuálním Ceníku, který je dostupný na www.cognitio-scan.com. V Ceně je zahrnuta rovněž autorská odměna Poskytovatele za poskytnutí licence.
4.2.2 Výše ceny se odvozuje od počtu uživatelů Aplikace.
4.2.3 Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny a poplatky uváděné ve Smlouvě, těchto Podmínkách i dalších přílohách Smlouvy uváděny bez DPH, která je účtována zvlášť ve výši stanovené platnými právními předpisy.

4.3. Fakturace a platební podmínky

4.3.1 Objednatel je povinen hradit Cenu, a to bezhotovostně za uplynulý kalendářní měsíc.
4.3.2 Poskytovatel vygeneruje nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce fakturu za předchozí měsíc a zašle ji na e-mailovou adresu Objednatele. Faktura má splatnost 14 dní od data vystavení faktury.

4.4. Společná ustanovení

4.4.1 Objednatel je povinen uhradit Cenu řádně a včas bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Peněžitý závazek Objednatele je splněn dnem, kdy je platba připsána na účet Poskytovatele (tedy nikoliv dnem odeslání z účtu Objednatele).
4.4.2 Objednatel je povinen udržovat aktuálnost svých fakturačních údajů.

4.5. Prodlení Objednatele

4.5.1 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel zasílá faktury za službu v elektronické podobě se splatností 14 dnů ode dne odeslání.
4.5.2 V případě prodlení s úhradou ceny nebo její části Objednatelem je Poskytovatel oprávněn pozastavit přístup Objednatele k Aplikaci až do doby uhrazení dlužné částky, a to bez nároků Objednatele na náhrady škod a/nebo smluvních pokut vzniklých v důsledku takového jednání Poskytovatele, které není prodlením Poskytovatele, a které ani nelze považovat za provozní incident. Nárok Poskytovatele na cenu za uvedené období a na úroky z prodlení není tímto ujednáním dotčen.
4.5.3 Dojde-li k pozastavení přístupu Objednatele k Aplikaci, je Poskytovatel povinen obnovit Objednateli přístup k Aplikaci a všechny její sjednané funkce.

5. Odpovědnost, povinnost mlčenlivosti

5.1. Odpovědnost za právní vady

5.1.1 Poskytovatel odpovídá za to, že Aplikace ani její jednotlivé části či komponenty instalované na počítačích (klientských stanicích) mohou být užívány řádně a bezpečně.
5.1.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dat a tiskových sestav s platnými a účinnými právními normami a je pouze na Objednateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

5.2. Odpovědnost za škodu

5.2.1 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, škod na soukromí nebo jméně, které by vznikly užíváním a/nebo nedostupností Služby.
5.2.2 Služba je poskytována tak, jak je. Její poskytování je závislé na dostupnosti řady služeb třetích stran. Dojde-li k výpadku Služby z důvodů nefunkčnosti služeb třetích stran, považuje se tato situace za Vyšší moc. Za tyto výpadky není v moci Poskytovatele přebírat odpovědnost.
5.2.3 Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou nedostupností Aplikace nebo provozními incidenty Aplikace, bylo-li toto zapříčiněno Objednatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zejména
a) provozními incidenty zapříčiněnými změnami systémového prostředí provedenými Objednatelem nebo třetí osobou;
b) vložením nesprávných údajů do Aplikace Objednatelem, chybným postupem Objednatele při vkládání informací nebo souborů do Aplikace;
c) nesplněním minimálních systémových či jiných požadavků na provoz Aplikace;
d) zavirováním lokální sítě Objednatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;
e) poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě Objednatele;
f) porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, způsob výkonu kontroly zaměstnanců a dalších právních předpisů vztahujících se k užívání Aplikace, ze strany Objednatele;
g) prokazatelným únikem přístupových hesel třetím osobám zapříčiněným Objednatelem;
h) nedostupností dat a pozastavení přístupu do Aplikace v důsledku prodlení Objednatele s plněním finančních závazků či v jiných případech sjednaných v těchto Podmínkách;
i) nekorektní užívání aplikace nebo zacházení s ní v rozporu s licenčními podmínkami.

6. Osobní údaje

6.1. Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů, která jsou zveřejněna na webové stránce Poskytovatele.
6.2. Vzhledem ke skutečnosti, že Poskytovatel poskytuje Objednateli datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím Aplikace, Objednatel bere na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uloží na servery Poskytovatele, vystupuje Objednatel v pozici správce osobních údajů a Poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Objednatel je povinen s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.

 

6.3. Smlouva o zpracování osobních údajů

Uzavřením Smlouvy o poskytování systému Cognitio – Scan dochází též k uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

Uzavřením Smlouvy o poskytování systému Cognitio – Scan dochází též k uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

Předmět zpracování: Předmětem zpracování jsou osobní údaje, které Objednatel nebo jeho prostřednictvím koneční uživatelé uloží na servery Poskytovatele, příp. též v hostingového centra, dle pravidel obsažených v těchto Podmínkách.

Doba zpracování: Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání Smlouvy. Poskytovatel po uplynutí lhůty 1 roku od ukončení Smlouvy smaže (odstraní) veškerá data Objednatele, které ke dni ukončení jsou uloženy na serverech Poskytovatele (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat.

Povaha a účel zpracování: Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Objednatele prostřednictvím Aplikace.

Typ zpracovávaných osobních údajů: Zpravidla se bude jednat o jméno, příjmení, název, datum narození, identifikační číslo, bydliště/sídlo, telefon, email, přístupové údaje do aplikací Cognitio – Scan, zaměstnání, pohlaví, profesní odvětví, profese, vzdělání, rodinný stav a další údaje poskytnuté jinými subjekty při poskytování služeb. Osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů Poskytovatel nezpracovává. Poskytovatel nezpracovává žádný osobní údaj zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR kromě výše uvedených.

Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány: Objednatelé a další fyzické osoby, se kterými je objednatel ve smluvním vztahu.

Povinnosti Poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů: Poskytovatel se zavazuje:
a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele;
b) zajistit, aby se pověření pracovníci Poskytovatele, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;
c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení Poskytovatel zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Pravidlech ochrany osobních údajů;
d) zohlednit povahu zpracování a být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);
e) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Poskytovatel k dispozici;
f) bez zbytečného odkladu ohlásit Objednateli případy porušení zabezpečení osobních údajů;
g) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožní Objednateli kontrolu splnění uvedených povinností. V případě kontroly se Poskytovatel zavazuje poskytovat Objednateli součinnost.

Další zpracovatelé: Objednatel dává souhlas k tomu, aby Poskytovatel zapojil do zpracování osobních údajů, které Objednatel uloží na servery Poskytovatele, příp. též v hostingovém centru, další zpracovatele. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout Objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Pravidlech ochrany osobních údajů na www.cognitio-scan.com.

7. Ukončení Smlouvy

7.1. Způsoby ukončení Smlouvy

7.1.1 Smlouva se zrušuje nebo zaniká:
a) výpovědí a to s výpovědní dobou až 1 měsíce s tím, že výpovědní doba začíná běžet dnem doručení výpovědi. Výpověď se zasílá písemně ve formě dopisu nebo e-mailu z adresy uvedené v sekci Kontaktní osoby na adresu Poskytovatele;
b) odstoupením od Smlouvy.

7.2. Odstoupení od Smlouvy

7.2.1 Každá ze stran může odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti druhou Smluvní stranou, zejména:
a) pro prodlení Objednatele s úhradou Ceny nebo její části delším než 14 dnů;
b) pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Objednatele, pokud toto znemožňuje splnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy, popř. ohrožuje bezpečnost provozu Aplikace a pokud na to Objednatele písemně upozornil a poskytnul mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
c) Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě přerušit poskytování/užívání Služby či odstoupit od smlouvy bez předchozího upozornění, zvláště, ale ne pouze v případech podezření na přetěžování libovolné části Služby, narušení bezpečnosti, narušení běhu aplikací, snahu o zpětný inženýring, získání dat třetích osob, nebo jakékoli ohrožení Služby.
d) pro porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Objednatele.
e) pokud kterýkoliv účet Objednatele zůstane neaktivní po dobu 6 měsíců.
f) Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit provoz kteréhokoliv uživatelského účtu či odstoupit od smlouvy 30 dní po upozornění zaslaném na emailovou adresu uvedenou v sekci Můj Účet.

7.2.2 Oznámení o odstoupení musí být odesláno druhé Smluvní straně emailem z adresy resp. na adresu uvedenou v sekci Můj Účet a je účinné dnem jeho odeslání, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.

7.3. Vypořádání Smlouvy

7.3.1 Zanikne-li Smlouva odstoupením, Objednateli nevzniká nárok na vrácení peněžitých plnění za řádně poskytnutá plnění Poskytovatele dle Smlouvy.
7.3.2 S ohledem na to, že Objednatel má přístup k veškerým datům uloženým v rámci Aplikace, která jsou v běžně užívaných formátech, není Poskytovatel povinen poskytnout součinnost k migraci těchto dat do nového informačního systému Objednatele ani mu poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový systém.
7.3.3 Smluvní strany si sjednaly, že Poskytovatel po uplynutí Dodatečné lhůty 30 dnů smaže (odstraní) veškerá data Objednatele, které ke dni ukončení jsou uloženy na serverech Poskytovatele (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat. Objednatel bere toto na vědomí a bere na vědomí, že takto odstraněná data již nebude možné obnovit.
7.3.4 Pokud má Objednatel zájem získat data uložena v Aplikaci, musí si tuto migraci dat u Poskytovatele objednat nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení Smlouvy. Tato služba je Poskytovatelem zpoplatněna.

8. Závěrečná ujednání

8.1. Smluvní vztah vzniklý ze Smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Všechny spory, nesrovnalosti nebo nároky vzešlé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi podléhají jurisdikci soudů České republiky.
8.2. Smlouva je uzavřena elektronicky. Podmínky jsou přístupné na webových stránkách www.cognitio-scan.com. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.
8.3. Poskytovatel je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to včetně Ceníku. Poskytovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Podmínky změněny, ve formě emailu na e-mailovou adresu Objednatele, a to alespoň 15 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Objednatel má právo změny Podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi ve formě dopisu nebo e-mailu, zaslaného na adresu Poskytovatele; výpovědní lhůta se sjednává v délce, která odpovídá počtu dnů zbývajících do uplynutí Doby užívání Aplikace. Neodmítne-li Objednatel změny Podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze Smlouvy novou verzí Podmínek ve znění, ve kterém byly Objednateli oznámeny.

Mapa

Kde nás najdete

V Evropě máme partnerská centra, ve kterých najdete námi vyškolené trenéry. Všichni pracují v duchu filosofie Cognitio-Scan®.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste odpověď na své zvídavé otázky? Chcete s námi zkonzultovat svou situaci? Nebo nás prostě chcete jenom poznat osobně? Napište nám a my se vám ozveme.

I'm required! I'm required!
I'm required! I'm required!
I'm required!

Souhlasím s pravidly zpracování osobních údajů