Všeobecné obchodní podmínky

platné a účinné od 1. 1. 2023 číslo verze: 2023-01

I. IDENTIFIKACE POSKYTOVATELE SLUŽEB

Společnost Cognitio-Scan s.r.o.
se sídlem Koulka 2985/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5
právnická osoba založená podle práva České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295531
Identifikační číslo (IČO) 07152469, Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ07152469
Kontaktní údaje jsou uvedeny zde: https://www.cognitio-scan.cz/cs/kontakty/
(dále také jen „Poskytovatel“)

II. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

Pro účely těchto Podmínek i samotné Smlouvy se následujícími definicemi rozumí:

 1. Ceníkem“ se rozumí ceník Služeb Poskytovatele dostupný pro Klienty na Webovém portále nebo dohodnut mezi Smluvními stranami individuálně;
 2. Klientem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Klientem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále též označovaný jako „Klient – spotřebitel“), a Klientem, který je podnikatelem (dále též označovaný jako „Klient – podnikatel“). Uvede-li Klient v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto Podmínkách pro Klienta – podnikatele. Je-li v těchto Podmínkách uvedeno „Klient“, míní se tím jak Klient – spotřebitel, tak i Klient – podnikatel;
 3. Klientskou aplikací“ se rozumí přístup pro Klienta dostupný zde: https://client.cognitio-scan.com/Login.aspx;
 4. Službami“ se rozumí souhrnně všechny služby poskytované Poskytovatelem jeho Klientům dle aktuální nabídky, které mohou být poskytovány Klientovi zejména v podobě:
  1. Krátkodobých a dlouhodobé kurzů osobního rozvoje;
  2. Rozvojových projektů ve společnostech;
  3. Osobního i firemního counselling a coaching;
  4. Psychometrických měření;
  5. dalších služeb ujednaných mezi Smluvními stranami.

Popis Služby je uveden na Webovém portále nebo je Klientovi prezentován jinou formou (zejména osobně či telefonicky);

 1. Smlouvou“ se rozumí smluvní vztah uzavřený mezi Poskytovatelem a Klientem s právy a povinnostmi stanovenými v těchto Podmínkách nebo dohodnutý individuálně;
 2. Smluvními stranami“ se rozumí společně Poskytovatel a Klient jako smluvní strany smluvního vztahu uzavřeného na základě Smlouvy;
 3. Webovým portálem“ se rozumí webová stránka cognitio-scan.cz, dále webová stránka www.cognitio-scan s použitím odlišných domén I. řádu a subdomény (domény III. řádu) této stránky;
 4. Podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit. Klient uzavřením Smlouvy projevuje souhlas s podmínkami platnými v okamžiku uzavření Smlouvy.

III. KLIENTSKÁ APLIKACE

 1. Registrace do Klientské aplikace. Přístupové údaje do Klientské aplikace budou Klientovi zaslány ze strany PoskytovateleKlient je povinen poskytovat Poskytovateli pravdivé a úplné údaje o své osobě. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Klient veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou.
 2. Přístupové údaje. Klienti jsou povinni chránit si své přístupové údaje. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat Poskytovatele tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Poskytovatel však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Klienta.
 3. Změny údajů Klienta. Klient je povinen informovat Poskytovatele o změně jakýchkoliv údajů o své osobě. Poskytovatel je oprávněn obrátit se na Klienta za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů a žádat o poskytnutí dodatečných informací. V případě, že bude mít Poskytovatel podezření na zneužití údajů Klienta, má právo dle svého uvážení odmítnout žádost o provedení změny.
 4. Přístup do Klientské aplikace. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Klientovi do Klientské aplikace. Klientská aplikace se poskytuje AS-IS, tj. ve stavu, v jakém je poskytována, a na základě „dostupnosti“. Poskytovatel v rozsahu, v jakém to umožňuji platné právní předpisy, neručí za to, že Klientská aplikace bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně, bezchybně a bez virů.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Forma Smlouvy. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavřena elektronicky, tj. projevem akceptace nabídky Poskytovatele na uzavření Smlouvy ze strany Klienta s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku (zejména pak elektronickým nákupem, prostřednictvím e-mailu či jinou prokazatelnou elektronickou formou).
 2. Poptávka Klienta. Poptávka Klienta může být učiněna následovně:
  1. Klient si na Webovém portále zvolí Službu, která má jednoznačně dané parametry a cenu (dále jen „Nabídka Poskytovatele zveřejněná na Webovém portálu“), nebo
  2. Klient zašle poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, kontaktního e-mailu, sdělí poptávku telefonicky, osobně nebo jakoukoliv jinou objektivně zjistitelnou formou (dále jen „Individuální poptávka“).
 3. Nabídka Poskytovatele zveřejněná na Webovém portálu, uzavření Smlouvy. Pokud je Nabídka Poskytovatele zveřejněná na Webovém portále (např. nabídka konkrétního kurzu na Webovém portálu), Klient učiní objednávku prostřednictvím tlačítka „Zakoupit nyní“. Objednávkový formulář (formulář „Koupit online“) obsahuje cenu Služby včetně DPH a způsob úhrady ceny Služby. Následně vyplní své identifikační údaje. Před zasláním objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Klient Poskytovateli prostřednictvím tlačítka „Přejít na platební bránu“. Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem, není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak.
 4. Rezervace místa v dlouhodobém kurzu. Má-li Klient zájem o rezervaci místa v dlouhodobém kurzu, na Webovém portále vyplní příslušný formulář a odešle ho prostřednictvím tlačítka „Odeslat“. Následně se Poskytovatel spojí s Klientem a dohodnout se na platebních podmínkách, fakturačních údajích apod. Stisknutím tlačítka „Odeslat“ nedochází k provedení závazné objednávky s povinností okamžité platby.
 5. Nabídka Poskytovatele v případě individuální poptávky Klienta, uzavření Smlouvy. Na základě individuální poptávky Klienta Poskytovatel vypracuje individuální nabídku a zašle ji Klientovi prostřednictvím kontaktního e-mailu, sdělí nabídku telefonicky, osobně nebo jakoukoliv jinou objektivně zjistitelnou formou. Potvrzením individuální nabídky ze strany Klienta dochází k uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem, není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak.
 6. Souhlas s Podmínkami. Klient uzavřením Smlouvy projevuje souhlas s těmito Podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku uzavření Smlouvy a zavazuje se je dodržovat. Uzavřením Smlouvy Klient prohlašuje, že se s textem těchto Podmínek seznámil, a je mu znám jejich význam. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 7. Potvrzení uzavření Smlouvy. Uzavření Smlouvy potvrdí Poskytovatel Klientovi odesláním potvrzujícího e-mailu na e-mail Klienta zadaný při objednávce. Součástí potvrzujícího e-mailu bude i znění obchodních podmínek platných v okamžiku odeslání objednávky. Veškeré potvrzené objednávky jsou závazné pro obě Smluvní strany.
 8. Zrušení objednávky. Klient je oprávněn bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku úhrady ceny za Službu. Zrušení objednávky musí Klient oznámit na e-mailovou adresu info@cognitio-scan.cz.

V. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena Služby. Ceny Služeb jsou ujednány Smlouvou uzavřenou mezi Smluvními stranami a nejsou-li ujednány, budou Klientovi účtovány dle aktuálního Ceníku (dále jen „Cena Služby“). Žádné náklady na dodání ani zálohy nebo obdobné platby nebudou Klientovi účtovány.
 2. Změna cen v Ceníku. Ceny Služeb stanovené v Ceníku je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit v závislosti na svých provozních podmínkách. Služba bude Klientovi poskytnuta za cenu platnou v okamžiku uzavření Smlouvy.
 3. Služba, která je poskytována v několika modulech. V případě, že je Služba poskytována v několika modulech (např. půlroční kurz), Klient bere na vědomí, že se jedná o jednu komplexní Službu za jednu cenu. Klient se zavazuje uhradit před poskytnutím Služby Cenu Služby v plné výši, a to i přesto, že se některého modulu nezúčastní, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
 4. Nevyužití nebo částečné využití Služby. Nevyužití Služby nebo částečné využití Služby z důvodu na straně Klienta nezakládá nárok Klienta na vrácení Ceny Služby nebo jakékoliv její části.
 5. Splátky. Dohodnou-li se tak Smluvní strany, Cenu Služby je možné hradit ve splátkách.
 6. Vystavení faktury. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za poskytnutí Služeb po uzavření Smlouvy. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Úhrada Ceny Služby bude realizována bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Pro včasnost platby je vždy rozhodující den, kdy byla platba připsána na účet Poskytovatele. Klient poskytuje Poskytovateli souhlas s vystavováním a používáním daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě, kdy elektronické faktury budou Klientovi zasílány pouze elektronicky buď na e-mailovou adresu Klienta, nebo jiným způsobem odsouhlaseným Smluvními stranami.
 7. Platba online. Některé Služby je možné uhradit on-line prostřednictvím platební brány, na kterou bude Klient přesměrován. Poskytovatel využívá platební brány třetích stran. Pokud Klient zvolí platbu pomocí:
   1. GoPay, proběhne celý platební proces prostřednictvím poskytovatele platebních služeb GOPAY s.r.o., IČO 26046768, se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá, a to za podmínek používání služeb GoPay.

VI. PRÁVO KLIENTA – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Právo na odstoupení od Smlouvy. V případě, že je Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má Klient – spotřebitel právo od uzavřené Smlouvy do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu.
 2. Souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení. Klient – spotřebitel tímto uděluje výslovný souhlas, aby Poskytovatel poskytnul Službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Bude-li Služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Klient – spotřebitel nemá v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy.
 3. Oznámení o odstoupení. Klient – spotřebitel může od Smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Poskytovateli na e-mailovou adresu info@cognitio-scan.cz nebo prostřednictvím formuláře dostupného zde: https://www.cognitio-scan.cz/cs/#contactForm. Při odstoupení je Klient – spotřebitel povinen uvést své jméno, příjmení, název služby a číslo účtu pro vrácení Ceny Služby.
 4. Vrácení ceny. Poskytovatel je povinen vrátit Klientovi – spotřebiteli zaplacenou Cenu Služby, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Klienta – spotřebitele odstoupit od Smlouvy. Cena Služby bude Klientovi – spotřebiteli vrácena bezhotovostně na bankovní účet, který Klient – spotřebitel uvedl při odstoupení od Smlouvy.
 5. Postup pro Klienta – podnikatele. V případě Klienta – podnikatele se řídí odstoupení od Smlouvy příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

VII. ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SLUŽEB

 1. Místo a termín. Poskytovatel je povinen poskytnout Klientovi Služby v místě a termínu ujednaném Smlouvou. Služby budou ze strany Poskytovatele poskytovány dle povahy Služby a vhodnosti zpravidla v prostorách Poskytovatele nebo jiném místě ujednaném s Klientem.
 2. Prostory Poskytovatele. Je-li Služba poskytována v prostorách Poskytovatele (např. učebny), Klient se zavazuje dodržovat Provozní řád těchto prostor.
 3. Zvláštní ujednání pro Službu Psychometrické měření. Po uzavření Smlouvy zašle Poskytovatel Klientovi hypertextový odkaz, který ho přesměruje na webovou stránku, na které Klient vyplní individuálně připravený test. Po vyhodnocení testu poskytne Poskytovatel Klientovi osobní či online konzultaci, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
 4. Funkčnost Služby. Je-li Služba poskytována on-line, Pro funkčnost Služby je nutné připojení k internetu.

VIII. AUTORSKOPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, DŮVĚRNÉ INFORMACE

  1. Prohlášení Poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že k poskytovaným Službám, Webovému portálu a Klientské aplikaci disponuje všemi potřebnými oprávněními, tj. buď je výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv, nebo disponuje potřebnými právy a souhlasy. Poskytovatel prohlašuje, že užívání Služeb není v rozporu s autorskými ani jinými právy třetích osob, a že nic Poskytovateli nebrání v tom, aby Klientovi poskytoval Službu v rozsahu stanoveném Smlouvou.
  2. Poskytovatel zůstává jediným a výlučným vlastníkem veškerých práv k obsahu Webového portálu a Klientské aplikace a jejím složkám. Klient není oprávněn kopírovat, měnit, vytvářet odvození díla, zpětně analyzovat ani sestavovat ani se pokoušet zjistit jakýkoli zdrojový kód jiným způsobem, prodat, postoupit, poskytnout sublicenci ani jiným způsobem převést jakákoli práva k jakémukoli autorskému dílu. Poskytovatel neuděluje žádné licence a neposkytuje žádná práva k užívání ochranných známek Poskytovatele.
  3. Zakázaná jednání. Pro ochranu zájmů Poskytovatele je zakázán jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací z Webového portálu a Klientské aplikace; je zakázáno kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné účely, než je využívání Služby. Klient prohlašuje, že učiní všechna potřebná opatření, aby zabránil neoprávněnému užívání, šíření či kopírování jakékoliv části Služby Poskytovatele jako celku nebo i jejích jednotlivých částí.

  Důvěrné informace. Poskytovatel považuje za důvěrné informace veškeré materiály a učební příručky Poskytovatele, které budou Klientovi zpřístupněny. Klient se zavazuje, že bude tyto materiály využívat pouze k účelu, ke kterému mu budou poskytnuty, tyto materiály nezpřístupní veřejnosti ani neumožní jejich zpřístupnění třetí osobě ani osobám, a to ani v důsledku nedbalosti.

IX. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

  1. Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, v platném znění, a související legislativou. Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněné na Webovém portále.
  2. Smlouva o zpracování osobních údajů. Je-li předmětem Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Poskytovatelem i zpracování osobních údajů 3. osob, které mu předá Klient, Klient bere na vědomí, že ve vztahu k těmto osobním údajům vystupuje Klient v pozici správce osobních údajů a Poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. V takovém případě uzavřením Smlouvy dochází dle těchto Podmínek automaticky též k uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

  Předmět zpracování: Předmětem zpracování jsou osobní údaje fyzických osob, které Klient předá Poskytovateli za účelem zpracování osobních údajů dle Smlouvy.

  Doba zpracování: Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání Smlouvy a následně po dobu 10 let ode dne ukončení Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

  Povaha a účel zpracování: Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy.

  Typ zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště/adresa místa podnikání, fakturační adresa, datum narození, zaměstnavatel, pracovní pozice, pohlaví, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, IČ, DIČ, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

  Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány: zaměstnanci Klienta, spolupracující subjekty Klienta, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

  Povinnosti Poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů: Poskytovatel se zavazuje:

  1. zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Klienta;
  2. zajistit, aby byli pověření pracovníci Poskytovatele, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázáni k mlčenlivosti;
  3. provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku;
  4. zohlednit povahu zpracování a být Klientovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Klienta reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);
  5. být Klientovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Poskytovatel k dispozici;
  1. bez zbytečného odkladu ohlásit Klientovi případy porušení zabezpečení osobních údajů, hlášení o případu porušení zabezpečení osobních údajů bude provedeno v souladu s článkem 33 a 34 GDPR;
  2. poskytnout Klientovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožnit Klientovi kontrolu splnění uvedených povinností. V případě kontroly se Poskytovatel zavazuje poskytovat Klientovi součinnost;
  3. že v souladu s rozhodnutím Klienta všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Klientovi po ukončení poskytování Služby a vymaže existující kopie, není-li právními předpisy stanovena povinnost uložení daných osobních údajů;
  1. přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

   

  Další zpracovatelé: Klient dává souhlas k tomu, aby Poskytovatel zapojil do zpracování osobních údajů další zpracovatele. Poskytovatel je však povinen zavázat je ve shodném rozsahu dle tohoto článku Podmínek a GDPR. Poskytovatel se zavazuje informovat Klienty o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout Klientům příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Úplný seznam zpracovatelů je dostupný v sídle Poskytovatele a na vyžádání.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Práva z vadného plnění (reklamace). Práva a povinnosti mezi Klientem a Poskytovatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel odpovídá za to, že Služba nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se Smlouvou, tj. odpovídá jejímu popisu, který Poskytovatel uvedl na Webovém portále, je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu, je poskytnuta s náležitou odborností a péčí a je v souladu s požadavky právních předpisů. Vadu je Klient povinen oznámit Poskytovateli na e-mail info@cognitio-scan.cz bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Klient – spotřebitel může požadovat odstranění vady. Neodstraní-li Poskytovatel vadu, projeví-li se vada i po odstranění, je-li vada podstatným porušením smlouvy nebo vadu nelze odstranit a z tohoto důvodu nelze Službu řádně užít, může Klient – spotřebitel odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Odstoupit od Smlouvy není možné, je-li vada jen nevýznamná. Uplatňuje-li Klient – spotřebitel práva z vadného plnění, je Poskytovatel povinen Klientovi – spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy Klient – spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy Klient – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje Klienta – spotřebitele pro účel poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Klient – spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Klient – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti Poskytovatel informuje Klenta – spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail Klienta – spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty může Klient – spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Poskytovatel je povinen vydat Klientovi – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Klient – spotřebitel není oprávněn bez souhlasu Poskytovatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.
 2. Souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku. Klient – spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy a následného využívání Služby (např. online kurz). Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient – spotřebitel sám.
 3. Změna Webového portálu a Klientské aplikace. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Webového portálu a Klientské aplikace, případně přerušit provoz Webového portálu a Klientské aplikace na neomezeně dlouho dobu, zejména pak z důvodu plánované údržby nebo neplánované pohotovostní údržby, kterou provádí Poskytovatel nebo třetí strana.
 4. Odkazy v Klientské aplikaci a na Webovém portále. Kliknutím na některé odkazy v Klientské aplikaci a na Webovém portálu může dojít k opuštění Klientské aplikace a Webového portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z Klientské aplikace nebo Webového portálu ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu do Klientské aplikace nebo na Webovém portálu neznamená souhlas Poskytovatele s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.
 5. Doba trvání Smlouvy. Doba trvání poskytování Služby je uvedena na Webovém portále nebo je dohodnuta mezi Smluvními stranami individuálně.
 6. Reference. Poskytovatel má právo využít obchodního jména Klienta jako referenčního zákazníka pro informaci třetím stranám. Klient s touto skutečností souhlasí.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Rozhodné právo. Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na kolizi právních řádů.
 2. Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vzniklé ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešit přednostně vzájemnou dohodou. Teprve nepodaří-li se odstranit spor týkající se této Smlouvy či právních vztahů s ní souvisejících smírnou cestou, jsou Smluvní strany oprávněny řešit tento spor u věcně příslušného soudu v České republice. Místní příslušnost bude určena dle sídla Poskytovatele.
 3. Neplatnost ustanovení Podmínek. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
 4. Jazyk. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 5. Přístup ke Smlouvě. Uzavřenou Smlouvu bude Poskytovatel archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro Klienty.
 6. Vyřizování Stížností. Vyřizování stížností Klientů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím e-mailové adresy Poskytovatele: info@cognitio-scan.cz.
 7. Kodexy chování. Poskytovatel není ve vztahu ke Klientům vázán žádnými kodexy chování.
 8. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Klient – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Mapa

Kde nás najdete

V Evropě máme partnerská centra, ve kterých najdete námi vyškolené trenéry. Všichni pracují v duchu filosofie Cognitio-Scan®.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste odpověď na své otázky? Chcete s námi zkonzultovat svou situaci? Nebo nás prostě chcete jenom poznat osobně? Napište nám a my se vám ozveme.

I'm required! I'm required!
I'm required! I'm required!
I'm required!

Souhlasím s pravidly zpracování osobních údajů