NLP Practitioner Bratislava od 13.4.2024

Chcem sa prihlásiť

Urobte veľký skok vo svojom živote

Čo vás naučíme

Kurz NLP Practitioner trvá priemerne 9 mesiacov a je rozdelený do 9 dvojdňových blokov vrátane záverečnej skúšky (certifikácie). Počas kurzu si osvojíte veľa techník, ktoré spôsobia veľký skok nielen vo vašom osobnom rozvoji, ale posunú vás ďalej aj v práci alebo v oblasti koučovania.

V kurze NLP Practitioner se naučíte, že komunikácia je kľúčom k úspešnému a zmysluplnému životu. Ide o komunikáciu s inými ľuďmi, ale v prvom rade o komunikáciu so sebou samým. Naučíte se objaviť svoje jazykové vzorce, ktoré sú zrkadlový odrazom hlbšie sa nachádzajúcich podvedomých vzorcov. Prostredníctvom svojho prejavu vysielate do okolia informácie o tom, ako sa pozeráte na svet, ako vidíte sami seba a čomu veríte .

Počas kurzu si začnete uvedomovať, že tieto vzorce vám nainštalovalo vaše okolie. Preto nie vždy odrážajú to, čo naozaj sami chcete a kým v skutočnosti ste. Pomocou techník o uvedomovaní a intervencií rozviniete v sebe viac možností voľby myslenia, cítenia a správania sa. Naučíte sa vytvárať svoj vlastný život podľa toho, čo skutočne chcete.

NLP Practitioner vám nedá do rúk iba konkrétne techniky pro osobný rozvoj, ale tiež techniky pro profesionálne intervencie v rámci koučingu, terapie, profesionálnej komunikácie vo firmách alebo akomkoľvek inom pre vás relevantnom kontexte.

Úspešná komunikácia

Ako úspešne komunikovať so sebou aj s ostatnými.

Vytvoriť prepojenie

Ako vytvoriť skutočný kontakt, aby vznikla dôvera a otvorenosť.

Úspešne realizovať ciele

Podelíme se s vami o tajomstvo úspešného nastavenia cieľov a ich realizácie.

Jazykové vzorce

Naučíme vás, ako u seba aj druhých rozpoznať jazykové vzorce a ako ich efektívne zmeniť.

Práca s emóciami

Ako rýchlo a efektívne prelomiť obmedzujúce automatické emočné vzorce, ktorými reagujeme.

Zmena perspektívy

Ako ponúknuť dôveryhodnú zmenu perspektívy.

Vnútorný pokoj

Ako sa naučiť z nekongruentných častí svojej osobnosti urobiťsvé osobnosti udělat kongruentné, čím dosiahnete vnútorný pokoj.

Odstránenie starých blokov

Odstrániť staré obmedzenia z minulosti, aby už pre vás nepredstavovali prekážky.

Kontrola

Naučíte sa mať kontrolu nad svojimi myšlienkami, namiesto toho, aby myšlienky mali pod kontrolou vás.

Zdravé vnímanie seba

Vytvoríte si silný pohľad na seba, stanete asertívnejšími a začnete podľa toho žiť.

Vlastný život

Získáte kontrolu nad svojim vlastným životom.

Čo budeme robiť

Počas kurzu NLP Practitioner sa okrem iného budem venovať aj týmto témam:

Základné princípy NLP

NLP vychádza z niekoľkých základných predpokladov, jako my ľudia vo svojom prostredí fungujeme.Tie vám potom pomáhajú vytvárať priestor vo vašich ustálených štruktúrach myslenia. Pomáhajú vám otvoriť vašu dušu a vpustiť viac možností voľby a rastu pre vás samotných.

Komunikačný rámec

Celý kurz NLP je postavený na jednom základnom komunikačnom rámci, ktorý sa skladá z 8 krokov. Keď sa naučíte používať tento model, získate možnosť komunikovať tak, aby ste slobodne, vedome a ekologicky voči svojmu okoliu zrealizovali to, čo chcete.

Zmyslové filtre

Ako vnímate svet? Aké zmyslové filtre skresľujú vaše vnímanie reality a spôsobujú subjektivitu vášho prežívania? Ako používanie týchto fitltrov ovplyvňuje vašu komunikáciu? V kurze si osvojíte techniky, pomocou ktorých sa môžete s týmito filtrami hrať a lepšie sa naladiť na jazyk iných ľudí.

Sub-modality

Filtrované informácie spracovávame a ukladáme do pamäti. Vytvárame si interné predstavy o skúsenostiach a ukladáme si ich jako pravdivé. NLP vás naučí tieto pravdy vidieť z iného uhla pohľadu a spochybniť ich, z rešpektu k vám samotným. Pomocou práce so sub-modalitami budete schopní ovplyvniť, v akej kvalite si zážitok uložíte, čím sa zmení aj jeho interpretácia . Dobrá správa je, že kvalitu môžete zmeniť aj spätne.

Rapport

Pokiaľ chcete úspešne komunikovať, je potrebné najskôr sa na druhého napojiť – vytvoriť rapport. Naučíme vás ako sa verbálne aj nonverbálne naladiť a vytvoriť tým dôveryhodné prostredie pre zdieľanie informácií.

Výmena a zhromažďovanie informácií

Vedieť dobre komunikovať, znamená tiež vedieť aktívne počúvať. Počúvať a klásť vhodné doplňujúce otázky. Nie vágne a abstraktné, ale veľmi konkrétne, vďaka ktorým môžete proťajšok skutočne pochopiť a nič si nedomýšlať. Počas kurzu NLP sa naučíte rozpoznať vzorce reči a spôsob, ako sa dopytovať na chýbajúce informácie.

Stanovenie a dosiahnutie cieľov

Veľa ľudí vie presne, čo nechce. To ale ešte neznamená, že vedia, čo chcú. S pomocou NLP sa naučíte, čo presne chcete v špecifických kontextoch dosiahnuť. Aby sa vám to podarilo, musí byť cieľ správne sformulovaný a zároveň musí byť v súlade s vašimi vlastnými hodnotami. Iba tak budete vnútorne motivovaní a vytrváte.

Intervencia proti obmedzujúcim skúsenostiam

Aké prekážky vám bránia dosiahnuť cieľ? A ako s tým môžete niečo urobiť? NLP vám ponúka celú pokladnicu intervenčných techník, ktoré snímu emočný náboj bolestných skúseností . Pomocou kotvenia, reframingu alebo procesu pre traumy a fóbie dokážete zmeniť svoje myšlienky, emócie aj správanie, ktoré ste mali doteraz spojené s týmito zážitkami.

Prebudenie a uplatnenie zdrojov

Čo potrebujete pre to, aby ste dosiahli svoj cieľ? Aké vnútorné zdroje máte, aj keď si to zatiaľ ešte neuvedomujete? Počas kurzov NLP si osvojíte techniky, vďaka ktorým dokážete naviazať kontakt so svojimi vnútornými zdrojmi, aby ste ich dokázali kedykoľvek použiť.

Metafory

Metafory sú veľmi silným a účinným nástrojom na obrazné vyjadrovanie. V NLP sa naučíte pracovať s metaforami. Ich podstata je veľmi hlboká a v nás všetkých silno zakorenená. Ich vhodné použitie dokáže vyvolať požadovanú transformáciu a okamžitú zmenu.

Z akých modulov sa NLP Practitioner skladá?

Obsah jednotlivých modulov lektor kombinuje na základe konkrétnych potrieb jednotlivých účastníkov.

Modul 1

Zistíte, ako váš mozog interpretuje okolitý svet. A prečo to každý mozog robí inak s ohľadom na osobné okolnosti. Tento vhľad môžete využiť na vytvorenie väčšieho porozumenia a harmonie.

Modul 2

Uvidíte, ako spolupracuje mozog s pocitmi. Ako ich môžete usmerniť, aby ste efektívnejšie viedli svoju vnútornú komunikáciu alebo rozhovory s ostatnými.

Modul 3

Režírujte svoj život. Preskúmate, čo je pre vás skutočne dôležité. Tieto očakávania prenesiete do jasných, dosiahnuteľných cieľov.

Modul 4

V 5 krokoch sa naučíte odhaliť jadro svojich hlbších problémov a nadobro ich vyriešite. Naučíte se techniky pre ovplyvňovanie podvedomia, aby ste mohli rýchlo osobnostný rast.

Modul 5

Naučíte sa kedykoľvek si vyvolať pozitívne pocity. Z komunikácie so svojim vnútorným ja odstránite prekážajúce myšlienky a vzorce,aby vám už nebránili v šťastí a osobnom raste.

Modul 6

Ako zladiť dielčie osobnosti a umlčať svoj vnútorný hlas (kritické alter ego), aby vám už nebránilo v prepojení s vašou dušou. Pomocou celostných transformačných techník sa spojíte so svojim srdcom.

Modul 7

Integrujete Integrujete niekoľko vnútorných inteligencií (hlava, srdce a brucho) tak, aby sa vzájomne podporovali a podporili vás v smere, ktorým chcete ísť.

Modul 8

Pomocou vysoko účinných techník zažijete svoje životné poslanie. Začnete formovať svoj životný osud a napĺňať ho vo svojomm každodennom živote. Stanete se vyjadrením svojho poslania v hmotnom svete.

Modul 9

Certifikačný víkend. Budete pracovať s osobným príbehom jedného zo svojich spolužiakov. Zistíte, veľmi ste v posledných mesiacoch vyrástli a že vášmu hodnotnému a úspešnému životu nemusí stáť nič v ceste.

Tréning

Ako prebieha tréning?

NLP Practitioner aj nadväzujúce kurzy sú kombináciou teórie, praxe a rozvoja uvedomenie.

Teória

Získáte dôkladné teoretické poznatky o modeloch a intervenčných technikách NLP.

Prax!

Dostanete široký priestor vyskúšať si všetko prakticky v rámci cvičení z perspektívy kouča, koučovaného aj nezávislého pozorovateľa.

Uvedomenie

NLP tréning je zarámovaný v širokom poli rozvoja uvedomenia. Z nadhľadu uvidíte univerzálne princípy evolúcie a naučíte sa, ako v nich môžete zaujať svoje miesto.

Integrácia

Na základe uvedomenia integrujete nové schopnosti v praktických cvičeniach, aby ste ich potom mohli aplikovať v každodennom živote.

Medzinárodná certifikácia

Každý, kto úspešne prejde rozvojom uvedomenia v rámci kurzu NLP, získa medzinárodne uznávaný certifikát.

Termíny kurzu

Platbu za kurz je po dohovore možné rozložiť.

Výběr termínu

NLP Practitioner Bratislava od 13.4.2024

 • Modul 1 13. - 14.04.2024
 • Modul 2 11. - 12.05.2024
 • Modul 3 08. - 09.06.2024
 • Modul 4 13. - 14.07.2024
 • Modul 5 21. - 22.09.2024
 • Modul 6 19. - 20.10.2024
 • Modul 7 16. - 17.11.2024
 • Modul 8 14. - 15.12.2024
 • Modul 9 25. - 26.01.2025

Cena za modul: 330 EUR bez 21% DPH
Cena za modul: 399 EUR s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Creative Labyrinth 2, Račianska 15, 831 02 Bratislava

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 20 míst

Chci se přihlásit

Jak můžete využít NLP ve svém životě 25.7.2024
Naživo v Praze

 • Naživo v Praze 25.07.2024

Cena: Zdarma

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 18:30 do 20:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Ako môžete využiť NLP vo svojom živote 6.9.2024
Naživo v Bratislave

 • Prednáška 06.09.2024

Cena: Zadarmo

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 18:00 do 20:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 20 míst

Chci se přihlásit

Jak můžete využít NLP ve svém životě 26.9.2024
Naživo v Praze

 • Naživo v Praze 26.09.2024

Cena: Zdarma

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 18:30 do 20:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Quantum Jumping: Starověké civilizace

 • 2 dny v Praze 28. - 29.09.2024

Cena za kurz: 8 500 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 10 285 Kč s 21% DPH

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Ako môžete využiť NLP vo svojom živote 4.10.2024
Naživo v Bratislave

 • Prednáška 04.10.2024

Cena: Zadarmo

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 18:00 do 20:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 20 míst

Chci se přihlásit

NLP Practitioner 57
Praha víkendy od 26.10.2024

 • Víkend 1 26. - 27.10.2024
 • Víkend 2 16. - 16.11.2024
 • Víkend 3 14. - 15.12.2024
 • Víkend 4 11. - 12.01.2025
 • Víkend 5 15. - 16.02.2025
 • Víkend 6 15. - 16.03.2025
 • Víkend 7 12. - 13.04.2025
 • Víkend 8 17. - 18.05.2025
 • Víkend 9 14. - 15.06.2025

Cena za víkend: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za víkend: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 15 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Practitioner Bratislava od 26.10.2024

 • Modul 1 26. - 27.10.2024
 • Modul 2 23. - 24.11.2024
 • Modul 3 21. - 22.12.2024
 • Modul 4 01. - 02.02.2025
 • Modul 5 22. - 23.02.2025
 • Modul 6 22. - 23.03.2025
 • Modul 7 26. - 27.04.2025
 • Modul 8 17. - 18.05.2025
 • Modul 9 14. - 15.06.2025

Cena za modul: 330 EUR bez 21% DPH
Cena za modul: 399 EUR s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 20 míst

Chci se přihlásit

NLP Short: Emoce v pohybu od 9.11.2024
3 víkendy v Praze

 • Modul 1 09. - 10.11.2024
 • Modul 2 18. - 19.01.2025
 • Modul 3 15. - 16.02.2025

Cena za modul: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za modul: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 6 míst

Chci se přihlásit

NextGen Leadership: Transformace srdcem 20.-22.11.2024

 • Naživo v Praze 20. - 22.11.2024

Cena za kurz: 30 000 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 36 300 Kč s 21% DPH

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 9 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Quantum Jumping: 7D a 9D

 • 2 dny v Praze 08. - 09.02.2025

Cena za kurz: 8 500 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 10 285 Kč s 21% DPH

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

Quantum Jumping: Aktivácia energetických centier 7D
Naživo v Bratislave

 • Naživo v Bratislave 08. - 09.03.2025

Cena za kurz: 360 EUR bez 21% DPH
Cena za kurz: 436 EUR s 21% DPH

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Zakoupit nyní

NLP Master Practitioner 17 Praha
Víkendy od 5.4.2025

 • Modul 1 05. - 06.04.2025
 • Modul 2 10. - 11.05.2025
 • Modul 3 31. - 01.06.2025
 • Modul 4 05. - 06.07.2025
 • Modul 5 06. - 07.09.2025
 • Modul 6 04. - 05.10.2025
 • Modul 7 01. - 02.11.2025
 • Modul 8 06. - 07.12.2025
 • Modul 9 10. - 11.01.2026

Cena za modul: 7 500 Kč bez 21% DPH
Cena za modul: 9 075 Kč s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Pod Hybšmankou 2857/30, 150 00 Praha 5-Smíchov

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 9 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Symbolika Chartres 30.4.-2.5.2025

 • Úvodní webinář 02.04.2025
 • Offline kurz v Chartres 30. - 02.05.2025

Cena za kurz: 19 500 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 23 595 Kč s 21% DPH

Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Francie

Offline 9:30-17
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

Cesta autentického leadera v Chartres 2025
One to one s lektorem

 • Úvodní webinář 02.04.2025
 • Naživo v Chartres 05. - 06.05.2025

Cena za kurz: 50 000 Kč bez 21% DPH
Cena za kurz: 60 500 Kč s 21% DPH

Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre Dame, 28000 Chartres, Francie

Webinář 18-21, naživo v Chartres 9:30-17:00
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 2 míst

Lektor: Tom Sova

Chci se přihlásit

NLP Master Practitioner Bratislava od 18.10.2025
Víkendy od 18.10.2025

 • Modul 1 18. - 19.10.2025
 • Modul 2 15. - 16.11.2025
 • Modul 3 13. - 14.12.2025
 • Modul 4 10. - 11.01.2026
 • Modul 5 07. - 08.02.2026
 • Modul 6 07. - 08.03.2026
 • Modul 7 11. - 12.04.2026
 • Modul 8 16. - 17.05.2026
 • Modul 9 13. - 14.06.2026

Cena za modul: 330 EUR bez 21% DPH
Cena za modul: 399 EUR s 21% DPH

(Certifikace je zdarma.)

Akadémia pozitívneho života, Peterská 8, 821 03 Bratislava

Od 9:30 do 17:00
Jazyk výuky: slovensky
Kapacita: 18 míst

Chci se přihlásit

Reference

Co říkají naši absolventi

Zeptali jsme se našich absolventů, co jim naše kurzy do života přinesly a jak zlepšily jejich život.

NPL mě naučilo vyhodnotit kriticky a komplexně bežné životní situace. Pomohl mi dělat správná rozhodnutí a udržet si nadhled v situacích, které jsem dřív nedokázala řešit.

Renata Šutovská

Managing Director

Díky tréninku NLP u Toma Sovy se můj život kvalitativně posunul do nové dimenze. Rozumím lépe sobě i lidem kolem sebe. A může být pro rodinu a pro byznys něco lepšího než porozumění?

Marie Petrovová

Lecturer and coach

Cognitio-Scan jsem si vybrala kvůli osobnímu přístupu a ochotě poskytnou mi informace před přihlášením. Jejich kurzy navštěvuji 5 let téměř nepřetržitě. Díky nim se můj život se zásadně mění. NLP mi pomáhá tyto změny iniciovat i integrovat.

Radka Evjáková

Trainer and coach

Díky tréninku NLP u Toma Sovy se můj život kvalitativně posunul do nové dimenze. Rozumím lépe sobě i lidem kolem sebe. A může být pro rodinu a pro byznys něco lepšího než porozumění?

Marie Petrovová

Lecturer and coach

Lidé

Náš tým

Chcete vědět, s kým se u nás můžete potkat? S kým budete trávit svůj čas?

Tom Sova

Trenér NLP a organizačního rozvoje

tom@cognitio-scan.cz +420731975320

Jana Demčová

Lektorka organizačního rozvoje

jana.demcova@cognitio-scan.cz +420775117286

Christiaan Oldeman

Kouč a lektor

Milan Somers

Lektor NLP a hypnoterapie

Veronika Zikmundová

CMO and VR Leadership Creator

veronika@cognitio-scan.cz +420777097493

Mapa

Kde nás najdete

V Evropě máme partnerská centra, ve kterých najdete námi vyškolené trenéry. Všichni pracují v duchu filosofie Cognitio-Scan®.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste odpověď na své otázky? Chcete s námi zkonzultovat svou situaci? Nebo nás prostě chcete jenom poznat osobně? Napište nám a my se vám ozveme.

I'm required! I'm required!
I'm required! I'm required!
I'm required!

Souhlasím s pravidly zpracování osobních údajů